Denderleeuw op schema voor uitvoering meerjarenplan

Deze maand werd de eerste opvolgingsrapportering voorgelegd aan onze raadsleden. Hierbij kregen ze voor de eerste keer een tussentijdse inhoudelijke stand van zaken voorgeschoteld over de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025, in concreto over het eerste semester van 2020. De rapportering is een nieuwe verplichting die voortkomt uit het decreet Lokaal bestuur. Zo wordt aan de raadsleden meer transparantie geboden om de uitrol van alle acties in het meerjarenplan van nabij op te volgen. Analyse van de rapportering toont aan dat ± 80% van de meer dan 230 actielijnen minstens zijn opgestart en dat 2/3de van de acties op schema zitten ondanks de coronacrisis. Deze cijfers bevestigen dat Denderleeuw volop in beweging is én dat onze medewerkers de voorbije maanden zowel in coronacrisismodus als in strategische projectwerking knappe prestaties hebben neergezet.

Burgemeester Jo Fonck geeft duiding bij de nieuwe opvolgingsrapportering: “Met de uitvoering van ons meerjarenplan hebben we een vliegende start genomen en zijn we met Denderleeuw duidelijk ‘in beweging’. Bovenop alle inspanningen die onze medewerkers de voorbije maanden leverden in het kader van de coronacrisis, slaagden ze er ook in heel wat acties uit ons meerjarenplan 2020-2025 concreet op de rails te zetten. Ongeveer 80% van de plannen is in dit eerste semester al opgestart, in uitvoering of zelfs uitgevoerd. Zo werd het werken op afspraak versneld geïmplementeerd in onze organisatie om bezoekers op een coronaveilige manier te kunnen ontvangen in het gemeentehuis, lanceerden we recent de wekelijkse markt in Welle, kwam er dit voorjaar een centraal aanmeldingsregister voor de basisscholen, introduceerden we het kajakken op de Dender, kreeg elke gemeenschapswacht zijn wijk toegewezen in het kader van nabijheid, voerden we een transitverbod voor zwaar doorgaand verkeer in voor onze deelgemeenten en kwam er een systeem voor autodelen, het nieuwe Klimaatplatform, Mobiliteitsforum en Vrijetijdsforum werden opgestart als nieuwe adviesorganen, …”

“Het mag duidelijk zijn dat het resultaat meer dan positief is”, gaat Andy Depetter, schepen van Organisatie en Kwaliteit, verder. “Om en bij de 65% van alle acties uit ons meerjarenplan zit op schema. De nieuwe site Veldstraat voor het gemeentemagazijn, onze uitleendienst en de brandweer wordt nog eind dit jaar in gebruik genomen, de aanleg van het Koopwarenplein in het centrum van Denderleeuw krijgt stilaan vorm, de aanstelling van een ontwerpteam voor het nieuwe Vrijetijdshuis met bibliotheek zit in de pijplijn, er is een eerste schetsontwerp voor het nieuwe Denderpark, het circulatieplan voor Leeuwbrug wordt binnenkort ingevoerd, … Dit mooie resultaat is te danken aan de inzet en het professionalisme van onze medewerkers en geniet onze waardering als college van burgemeester en schepenen.”

Schepen van Financiën Sofie Renders besluit: “Met deze tussentijdse rapportering bieden we onze raadsleden al na het eerste semester een globale helikopterview op de uitvoering van het meerjarenplan. Dit biedt extra transparantie naar alle verkozenen toe en moet hen toelaten om ook de evolutie van de uitgaven en ontvangsten van het lopende jaar op te volgen en te vergelijken met de planning.”