Denderleeuws GAS-reglement verder verfijnd om leefbaarheid te verhogen

De gemeenteraad van Denderleeuw keurde een nieuw GAS-reglement goed. Het vorige GAS-reglement dateert van 29 november 2018 en werd verder verfijnd met als doel de overlast efficiënter aan te pakken én de leefbaarheid in Denderleeuw te verhogen. Deze aanpassingen gebeurden in samenspraak met de gemeente Haaltert, zodat hetzelfde reglement van toepassing is in de gehele politiezone.

“Het vorige GAS-reglement dateert van 2018 en was de voorbije jaren een goed middel omdat het ons de mogelijkheden gaf om overlast en asociaal gedrag aan te pakken. We hebben echter ook gemerkt dat we voor bepaalde zaken korter op de bal moeten spelen. In het vorige GAS-reglement was dit niet altijd mogelijk en daarom hebben we het verder verfijnd of aangevuld. Zaken die in de praktijk niet voorkwamen, hebben we er dan weer uitgehaald. Een prettige leefomgeving is voor iedereen aangenaam en is voor ons gemeentebestuur een beleidsprioriteit. Dankzij deze aanpassingen kunnen we verder inzetten op ‘Graag Aangenaam Samenleven’ voor iedere inwoner in onze gemeente. Uiteraard is het belangrijk dat in de volledige politiezone dezelfde regels gelden. De aanpassingen aan het reglement gebeurden dan ook in samenspraak met de gemeente Haaltert. Op 10 september keurde de gemeenteraad in Denderleeuw alvast het nieuwe GAS-reglement goed. Eind september zal het ook voorgelegd worden aan de gemeenteraad in Haaltert”, aldus schepen Andy Depetter.

“Een aantal artikelen in het reglement werden verder verfijnd, aangevuld of weggelaten. Vanaf nu kunnen we bijvoorbeeld het oneigenlijk gebruik van middelen, denk maar aan lachgas, of het verstoren van de openbare orde aanpakken. Ook een halt toeroepen aan de wildgroei van textielcontainers is mogelijk. Iedereen woont graag in een propere, nette buurt. Daarom hebben we de artikelen rond onkruid, overhangende begroeiing en het verloederen van percelen verder verfijnd. Daarnaast werd op vraag van de lokale politie de leeftijd waarop iemand een GAS-boete kan krijgen, verlaagd naar 14 jaar. In de praktijk stelt de politie vast dat het moeilijk is om op te treden tegen jongeren in de leeftijdscategorie van 14 tot 16 jaar die overlast veroorzaken. Het nieuwe GAS-reglement is nu in overeenstemming met de federale GAS-wet waar de minimum leeftijd al langer 14 jaar is. Ook hier zullen we, zoals we voorbije jaren al deden bij de leeftijdscategorie 16 tot 18 jaar, eerst een bemiddelingsprocedure opstarten en pas wanneer dit niet slaagt, overgaan tot een boete. In de eerste plaats blijven we verder inzetten op sensibilisering en preventie. Met GAS steken we dus niet het vermanend vingertje op naar de burger, maar zorgen we er wel voor dat de overtreders zich bewust worden van de overlast die ze veroorzaken”, besluit burgemeester Jo Fonck.

Meer info

Het nieuwe GAS-reglement en informatie over de GAS-procedure en de mogelijke sancties is terug te vinden op www.denderleeuw.be/gas.

Heb je een specifieke (niet-dringende) klacht? Neem dan contact op met je wijkagent (www.lokalepolitie.be/5439/contact/je-wijk) of met het hoofdcommissariaat van de lokale politie: 053 840 800 – info@pz5439.be.

Wil je een probleem van overlast in de gemeente melden? Maak gebruik van de meldingskaart op onze website via www.denderleeuw.be/meldingskaart.