Nieuws

Geen uitbreiding van leemgroeve op Vlamovensite

De Vlaamse regering heeft op 6 oktober 2021 het vergunningsbesluit van de Oost-Vlaamse deputatie om het bestaande leemontginningsgebied in de Vlamovenkouter uit te breiden formeel opgeheven. De nv Vandersanden Steenfabrieken had immers op 20 september ook al zijn aanvraag ingetrokken na de beroepsprocedure van Lokaal Bestuur Denderleeuw. Hierdoor wordt de Vlamovenkouter gevrijwaard van verdere ontginning.

Het Lokaal Bestuur Denderleeuw ijvert er al decennialang voor om de kouter als groene long van de gemeente te redden. Vergunningsaanvragen voor de ontginning van de leemgroeve in de kouter doen het conflict tussen de uitbaters en het lokaal bestuur dan ook telkens opnieuw oplaaien.

“Vorig jaar vroegen de firma’s NV Vandersanden Steenfabrieken en Grond- en Afbraakwerken G. en A. De Meuter opnieuw een omgevingsvergunning aan, ditmaal voor zowel de opvulling van de Vlamovenput als de uitbreiding van het huidige ontginningsgebied. Ondanks een eerdere weigering en de bezwaren van het Lokaal Bestuur Denderleeuw verleende de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen uiteindelijk wel een vergunning aan beide firma’s voor de opvulling en uitbreiding van de leemgroeve. Waarop wij een beroepsprocedure in gang gezet hebben bij de bevoegde minister”, situeert schepen van Ruimtelijke Ordening Yves De Smet het dossier. “De Vlaamse regering weigerde in maart van dit jaar al de vergunningsaanvraag van de firma Gronden Afbraakwerken G. en A. de Meuter om de Vlamovenput op te vullen. En nu werd dus ook het besluit van de Oost-Vlaamse deputatie om een vergunning te verlenen aan Vandersanden voor de uitbreiding van het bestaande leemontginningsgebied formeel opgeheven.”

In die laatste beroepsprocedure werden het Lokaal Bestuur Denderleeuw en de aanvrager NV Vandersanden Steenfabrieken gehoord tijdens de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 7 september 2021. Net voor de zomer van dit jaar, op 26 juni, had Vandersanden ook al een wijzigingsverzoek ingediend, onder meer met een alternatieve ontsluiting van het leemgebied. In juli en augustus liep er daarom ook een nieuw openbaar onderzoek. Schepen voor Duurzaamheid en Klimaat Andy Depetter: “Zowel in ons bezwaarschrift naar aanleiding van het openbaar onderzoek als tijdens de hoorzitting hebben we onze gekende bezwaren nogmaals verduidelijkt.

Zo maken we ons onder andere grote zorgen over de impact op de verkeersveiligheid en de stofhinder door de ontginning en de transporten, en dus ook over de impact op de volksgezondheid, net zoals over de gevolgen voor de bestaande fauna en flora in het gebied en het verdwijnen van landbouwgrond. Maar bovenal willen we de prachtige open kouter vrijwaren als landschappelijk waardevol agrarisch gebied en als groene long van de gemeente, waar het fijn is om te wandelen en fietsen. Dat willen we zo behouden!”

“De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie volgde onze argumentatie en gaf een ongunstig advies. Bovendien gaf de commissie ook aan dat de milieu-effecten van de nieuw voorgestelde transportroute in het aanvraagdossier niet onderzocht werden en dat er dus een nieuw milieueffectenrapport nodig is. Hierop heeft Vandersanden op 20 september zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning ingetrokken. Waarna ook de Vlaamse regering het besluit van de Oost-Vlaamse deputatie formeel opgeheven heeft”, vervolgt schepen Yves De Smet.

“We zijn als lokaal bestuur verheugd dat onze inspanningen in deze procedureslag haar vruchten afwerpt en dat de verdere verminking van de kouter een halt is toegeroepen. Zoals eerder al aangekondigd bekijken we nu samen met bevoegd minister Zuhal Demir of we het ontginningsgebied kunnen herbestemmen zodat de Vlamoven van verdere ontginning kan gevrijwaard blijven en eindelijke definitief gered kan worden.”