Gemeente Denderleeuw blijft strijden tegen domiciliefraude

Begin 2018 werd de taskforce domiciliefraude geformaliseerd in een samenwerkingsprotocol. Het protocol brengt de Lokale Politie, de gemeente, het OCMW, de sociale huisvestingsmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor samen om via een gecoördineerde werking en specifiek case-overleg domiciliefraude aan te pakken. Op maandag 20 mei kreeg de taskforce een stand van zaken van de Oost-Vlaamse referentiemagistraat domiciliefraude.

“Onder de noemer ‘domiciliefraude’ vallen alle gevallen waarin de burger niet of niet-correct inchreven staat in het bevolkingsregister op de plaats waar hij effectief zijn hoofdverblijfplaats heeft. Veelal doen burgers dit met een fiscaal of financieel motief. De stand van zaken van de magistraat is nuttig om te zien welke resultaten we in Denderleeuw boeken en op welke vlakken we de taskforce kunnen verbeteren”, vertelt burgemeester Jo Fonck.

Fonck gaat verder: “De eerste vijf maanden van 2019 werden er 160 specifieke onderzoeken gevoerd. Alleen al dit jaar heeft het college beslist tot 36 ambtshalve schrappingen en vijf ambtshalve inschrijvingen. Indien nodig wordt er een proces verbaal opgemaakt. Zo kunnen er sancties opgelegd worden of kunnen de onterecht verkregen middelen teruggevorderd worden. Op deze manier strijden we tegen het misbruik van gemeenschapsmiddelen. Fraude wordt immers niet getolereerd in Denderleeuw en vormt een belangrijk beleidspunt voor de komende jaren. We willen de werking van de taskforce dan ook verder optimaliseren. Dit kan door bv. nog andere partners zoals de gezinsinspecteur voor de uitbetaling van de kinderbijslag te betrekken in dit verhaal.”