Gemeente Denderleeuw maakt toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen op

Denderleeuw kent de laatste jaren een stijgende bevolkingstoename en verscheidenheid in de bevolkingssamenstelling. Dit gaat gepaard met sociale veranderingen en problemen op de lokale woonmarkt. Gemeenten beschikken echter over de autonomie om zelf beleidskeuzes te maken die een oplossing bieden aan deze problemen of die inspelen op lokale opportuniteiten. In het kader hiervan creëert de gemeente Denderleeuw een woonbeleid op maat van lokale noden en meer bepaald inzake de toewijzing van sociale woningen.

“Het aantal inwoners en ook de diversiteit in onze gemeente is de laatste jaren gestegen. Deze stijgingen gaan gepaard met sociale veranderingen en problemen op de lokale woonmarkt. Zo is het bijvoorbeeld soms moeilijk voor inwoners om een geschikte woning te vinden”, zegt burgemeester Jo Fonck en verantwoordelijk voor Huisvesting. “Lokale besturen kunnen wel autonome beleidskeuzes maken die een oplossing bieden aan deze problemen op de lokale woonmarkt of die inspelen op lokale opportuniteiten. Dankzij deze autonomie kunnen we een woonbeleid creëren dat zorgt voor optimale ontwikkelingskansen voor iedereen, een optimale leefbaarheid van de wijken, het bevorderen van de integratie van de bewoners in de samenleving en het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen.”

Schepen Jan De Nul, bevoegd voor Sociale Huisvesting, vervolgt: “Een essentieel element van een woonbeleid op maat van lokale noden, is het beleid inzake de toewijzing van sociale woningen. Met een lokaal toewijzingsreglement kan er prioriteit gegeven worden aan mensen die lange tijd in Denderleeuw hebben gewoond. Dit helpt om sociale verdringing tegen te gaan. Zo kunnen we mensen die in Denderleeuw wonen en/of opgegroeid zijn of lang gewoond hebben en een band gecreëerd hebben met de gemeente, de kans geven om in Denderleeuw te kunnen blijven wonen of terug te kunnen komen in hun vertrouwde omgeving en dit in een aangepaste en betaalbare woning. De opmaak van een eigen toewijzingsreglement moet tot stand komen in overleg met alle relevante lokale (huisvestings- en welzijns-)actoren tijdens het Lokaal Woonoverleg. Als gemeente hebben we hierin een trekkersrol.”

Bijkomende bindingsfactoren

Momenteel bestaat binnen het standaardregime van het Kaderbesluit Sociale Huur al de regel om voorrang te geven aan kandidaat-huurders die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn geweest van de gemeente waar de toe te wijzen woning is gelegen. De gemeente kan echter om verschillende redenen oordelen dat een meer verregaande invulling van de voorrang voor lokale binding wenselijk is. Daarom wordt nu de mogelijkheid geboden in het Kaderbesluit Sociale Huur om deze invulling van lokale binding verder uit te breiden met bijkomende bindingsfactoren. Deze bijkomende bindingsfactoren zullen worden opgenomen in het toewijzingsreglement voor sociale woningen.

De mogelijke bijkomende bindingsfactoren zijn:

  1. Een aantal jaren wonen of gewoond hebben in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is;
  2. Een aantal jaren wonen of gewoond hebben in een deelgemeente, district, wijk of buurt van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is;
  3. Werken in de gemeente waar de toe te wijzen woning is gelegen;
  4. Schoolgaande kinderen hebben in de gemeente waar de toe te wijzen woning is gelegen;
  5. Mantelzorg verlenen aan een persoon die woont in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is;
  6. Mantelzorg ontvangen van een persoon die woont in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is.