Gemeente Denderleeuw maakt werk van woonbeleidsvisie

Denderleeuw kent een enorme verdichting waardoor de open, groene ruimtes in de gemeente onder druk komen te staan. Daarom maakt de gemeente werk van een woonbeleidsvisie. Er wordt in de toekomst ingezet op een kwalitatieve invulling van de beschikbare ruimte met oog voor voldoende groenvoorziening.  

 

“De laatste jaren is de woondichtheid in onze gemeente heel erg toegenomen, waardoor ook de open en groene ruimtes onder druk zijn komen te staan. Omdat het niet de bedoeling is dat inwoners geen enkel openbaar of groen plekje in hun nabije omgeving kunnen vinden, maken we werk van een woonbeleidsvisie. In deze visie zullen appartementen zoveel mogelijk geweerd worden. Waar toch appartementen zullen worden toegelaten, moet ingezet worden op een kwalitatieve ruimtelijke invulling met voldoende groenvoorziening. Niet alleen de woonkwaliteit maar ook de inpassing in de omgeving is belangrijk”, zegt schepen Andy Depetter.

 

“Om na te gaan of meergezinswoningen mogelijk zijn, zal de ‘woningtypetoets’ worden toegepast. Deze toets biedt een kader waarbinnen we duidelijk definiëren waar meergezinswoningen toegelaten zijn, waar eengezinswoningen verplicht zijn en waar andere woningtypes tot de mogelijkheden behoren. Het is geen wet, maar een beoordelingskader om te bepalen welk type woning op een terrein het meest geschikt is. Dit gebeurt op een objectieve manier, door studie van de omgeving, de buren, het terrein, het mogelijke volume en de parkeermogelijkheden”, legt schepen voor Ruimtelijke Ordening Yves De Smet uit. ”We hebben hiermee drie duidelijke doelen voor ogen. Zo moet het aantal eengezinswoningen op zijn minst stabiel blijven of stijgen. Daarnaast willen we dat binnen het volledige Denderleeuws grondgebied op dezelfde manier wordt geoordeeld of een meergezinswoning al dan niet kan toegelaten worden. Tot slot willen we ook de speculatie met grondprijzen tegengaan. Zo zal bv. een grond voor een eengezinswoning minder duur worden als duidelijk blijkt dat een meergezinswoning niet mogelijk is.”

 

“Grotere terreinen zullen in de toekomst kwalitatief moeten ingericht worden met voldoende open ruimte en groenvoorzieningen. Op dergelijke terreinen zullen kwalitatieve meergezinswoningen wel nog kunnen, indien de inplanting voldoet aan de woonbeleidsvisie. Op deze manier wordt toch de open ruimte gevrijwaard. Ook voor verkavelingen zal dit principe worden aangehouden. In dit kader werd bijvoorbeeld een voorstel voor nieuwe wegenis in de Anjelierenlaan geweigerd. Naast het ontbreken van een voetpad in het ontwerp is de voornaamste weigeringsgrond dat het ontwerp weinig meerwaarde biedt voor de verblijfskwaliteit van de betrokken weg. De weg nodigt niet uit tot het gebruik voor spelende kinderen of sociale interactie. Een aantrekkelijke groenzone die ruimte voor ontmoeting creëert ontbreekt volledig”, besluit schepen De Smet.