Nieuws

Gemeente weigert omgevingsvergunning Safa Dender voor cultureel ontmoetingscentrum

Het gemeentebestuur van Denderleeuw zal geen omgevingsvergunning uitreiken aan vzw Cultureel Centrum Safadender voor de verbouwing van hun pand in de Stationsstraat/Sportstraat tot een cultureel ontmoetingscentrum. Dat besliste het college van burgemeester en schepenen.

Safa Dender is een erkende vereniging die allerlei gemeenschapsvormende en educatieve activiteiten uitwerkt met als doel om bruggen te bouwen tussen de verschillende cultuurgemeenschappen in Denderleeuw. Om hun werking verder te ontplooien kochten ze een pand in de stationsbuurt, tussen de Sportstraat en de Stationsstraat, om te verbouwen tot een gemeenschapscentrum. “De plannen omvatten onder andere een cafetaria, lesruimtes om Nederlandse les, Arabische les en huiswerkbegeleiding te organiseren en een polyvalente ruimte voor sport- en muziekactiviteiten. Het ontmoetingshuis moet onder andere een plek bieden aan jongeren die niet bij de bestaande initiatieven terecht kunnen. Op 11 december 2019 diende de Denderleeuwse vereniging een aanvraag voor een omgevingsvergunning in voor hun verbouwingsplannen”, aldus schepen Alberic Sergooris.     

De plannen deden heel wat stof opwaaien. Tijdens het openbaar onderzoek werden 1229 bezwaren ingediend, waarvan 1222 keer eenzelfde modelbezwaar. Ook het college toonde zich toen al weigerachtig tegenover de plannen.

Met enige vertraging omwille van de coronacrisis bracht de Gemeentelijke Commissie van Ruimtelijke Ordening pas op 4 juni 2020 een advies uit. En dat was negatief. De Gecoro argumenteerde dat de bestemming niet past binnen de omgeving, dat de mobiliteitsimpact te groot is en dat het gebruik en de voorziene capaciteit bijkomende hinder met zich mee zal brengen in een al belaste omgeving. De Gecoro gaf nog mee dat de potenties van het gebouw moeten bekeken worden binnen de ruimere omgeving en dat een visie moet uitgedacht worden voor de hoek tussen de Stationsstraat, de voetweg en de Sportstraat. Het schepencollege volgt het advies van de Gecoro.

“De ontwikkeling van een ontmoetingscentrum past niet binnen het BPA Stationswijk. Maar er is ook onvoldoende zicht op de mobiliteitsafwikkeling en de beschikbare parkeergelegenheid. Daarom wordt de aanvraag ongunstig geadviseerd. De verkeersveiligheid moet ook worden gegarandeerd”, legt burgemeester Jo Fonck uit. “Het bovenlokale aspect van zo’n centrum baart ons echt zorgen. We vrezen dat het centrum de schaal van onze gemeente overstijgt en dat de stationsbuurt niet geschikt is om de extra toestroom die dit met zich mee zou brengen te kunnen slikken.”