Gemeenteraad keurt ambitieus meerjarenplan 2020-2025 goed

Onder grote publieke belangstelling keurde de Denderleeuwse gemeenteraad op 19 november 2019 het meerjarenplan 2020-2025 goed. Hierin zijn de beleidsdoelstellingen, acties en projecten opgenomen die de komende bestuursperiode zullen uitgerold worden. Een ambitieus plan waarmee we Denderleeuw in de nabije toekomst volop in beweging willen brengen.

“We zijn heel trots dat het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 op de gemeenteraad van november is goedgekeurd”, zegt burgemeester Jo Fonck. “Een meerjarenplan is het eindresultaat van een lang en intensief werkproces, waaraan heel wat mensen meegewerkt hebben, van politici en ambtenaren tot geëngageerde inwoners. We willen hen hier ook nadrukkelijk voor bedanken.”

Beleidsdoelstellingen

Het gemeentebestuur zet de komende zes jaar in op vier grote beleidsthema’s en waarden: ‘Bouwen aan buurten’, ‘Iedereen mee’, ‘Zo is Denderleeuw’ en ‘Een sterk team tot jouw dienst’. Dit zijn de vier grote bouwstenen waarop de 23 grote beleidsdoelstellingen en 72 actieplannen voor 2014-2019 gefundeerd zijn. Zo brengen we Denderleeuw stap voor stap en op tal van domeinen in beweging.

Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving

”Onze gemeente is op enkele jaren tijd sterk veranderd. Het gevoel van cohesie is er niet overal meer en heel wat burgers ervaren niet langer het veilige thuisgevoel dat een gemeente hoort te bieden. Om hier een antwoord op te geven, nemen we enkele concrete maatregelen: samen met de lokale politie maken we werk van een integraal veiligheidsplan, pakken we leegstand en verwaarlozing aan, komt er een extra gemeenschapswacht, wordt het cameranetwerk verder uitgebouwd en ook de BIN-werking extra gepromoot. Om tegemoet te komen aan de vragen en noden van inwoners werden verschillende veiligheidsthema’s zoals GAS, overlastfenomenen en de coördinatie van de gemeenschapswachten, gebundeld bij één dienst onder leiding van de nieuwe integrale veiligheidscoördinator. Daarnaast leggen we ook de nadruk op de integrale aanpak van veiligheid. Vanuit dit oogpunt bekijken we veiligheid als meer dan louter het repressieve aspect en zetten we ook in op een proactief en preventief beleid. We willen kort op de bal spelen bij signalen van overlast om frustraties snel weg te werken. Op die manier willen we de komende jaren werk maken van meer veiligheid voor iedere inwoner”, zegt burgemeester Jo Fonck.

Slimme mobiliteitskeuzes & kwaliteit van de openbare ruimte versterken

“Ook met slimme mobiliteitskeuzes willen we het de komende jaren veiliger en aangenamer maken voor onze zwakke weggebruikers. Uit verschillende bevragingen bleek het thema verkeersveiligheid immers één van de belangrijkste bekommernissen voor inwoners. Daarom stellen we verkeersveiligheid centraal in ons mobiliteitsbeleid en nemen we maatregelen om de fiets en het openbaar vervoer aan te moedigen. We kiezen voor de opmaak van een fiets- en voetpadenplan, plaatsen extra fietsenstallingen aan belangrijke aantrekkingspolen, zorgen voor een masterplan voor veilige schoolomgevingen, gaan voor de opwaardering van onze trage wegen en realisatie van ons kindlint, zetten sensibiliseringscampagnes op zoals Autoloze Zondag, organiseren combimobiliteit, herzien het parkeerbeleid en gaan voor de opmaak van een circulatieplan. Deze transformatie trekken we ook door naar de heraanleg van tal van straten en ontmoetingspleintjes met aandacht voor meer groen. De ruimtelijke versterking zal concreet zichtbaar worden bij de herinrichting van het Dorp en de uitvoering van het RUP Denderpark en het RUP Vrijheidspark als groene longen. Ook het stationsplein zal in overleg met Infrabel en NMBS heraangelegd worden en het bestaande RUP Wolfsgracht wordt herzien met het oog op meer open ruimte en leefkwaliteit. Met de woningtypetoets willen we sterk inzetten op ruimtelijke kwaliteit door na te gaan welk type woning waar past”, vertelt schepen Yves De Smet.

Radicaal klimaatneutraal #2030

“Samen met 12 andere steden en gemeenten stelde Denderleeuw het doel voorop om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% te reduceren. Een hele uitdaging die we ten volle aangaan: herziening van onze energiepremies, invoering van een gevelrenovatie- en slooppremie gekoppeld aan energetische besparingen, advies bij energetische renovaties, de opstart van een Klimaatraad, een leasingproject e-bikes voor onze medewerkers in het kader van woon-werkverkeer, …. Naast het reduceren van de CO2-uitstoot, nemen we ook maatregelen om de negatieve effecten van de klimaatverandering tegen te gaan. Concreet gaat dit onder meer over de uitvoering van ons erosiebestrijdingsplan. Maar de rode draad doorheen het klimaatverhaal is wel dat er pas resultaten zullen geboekt worden als iedereen zijn schouders eronder zet: inwoners, bedrijven, organisaties, scholen, landbouwers, de gemeenten, de provincie, … Daarom zetten we blijvend in op het sensibiliseren van onze inwoners over de klimaatproblematiek”, aldus schepen Andy Depetter.

Onze troeven in de kijker en partner voor ondernemers

“In 2012 hebben we samen met de Dendersteden en -gemeenten onze schouders gezet onder het Strategisch Project Denderland. Dit project vormt de basis om onze toeristische troeven uit te spelen en verder uit te breiden: onze wandel- en fietskaarten, onze boottochten op de Dender, het verkennen van onze natuurgebieden,… Het Strategisch Project Denderland kan ook gekoppeld worden aan economische ontwikkeling. Denderleeuw vormt namelijk, door de centrale ligging en vlotte bereikbaarheid via spoor- en wegennet, een poort tot de bredere Denderregio. We willen van Denderleeuw een tewerkstellingsplek maken met een ondernemersvriendelijk klimaat. Zo willen we het potentieel van de stationsomgeving als mobiliteitshub aanboren om kantoorfuncties aan te trekken en meer lokale werkgelegenheid te creëren. Het trein- en busstation wordt dan geen begin-, maar een eindstation voor de Denderregio. Ook leegstaande panden omtoveren tot pop-up’s, het geven van een starterspremie, de ontwikkeling van het RUP Dekaply en het uitrollen van een integraal detailhandelsplan, behoren tot de maatregelen om mensen warm te maken om te ondernemen in Denderleeuw”, vertelt schepen Jan De Nul.

Leven in de brouwerij & snelle en efficiënte dienstverlening

“Als gemeente willen we een breed vrijetijdsaanbod stimuleren door het ondersteunen van lokale verenigingen, organisatoren en vrijwilligers en door een eigen vrijetijdsaanbod te ontwikkelen. Zo willen we bestaande activiteiten waar mogelijk in een nieuw kleedje steken en enkele nieuwe concepten uitwerken. Want we zijn er van overtuigd dat met een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten, we mensen samen brengen en zo bouwen aan een bruisend Denderleeuw”, zegt schepen Marnick Vaeyens. “In de komende bestuursperiode zetten we ook verder in op een snelle en efficiënte dienstverlening waarbij een indeling van onze producten, kanalen en diensten volgens de behoeften van de burger voorop staat. Onze website wordt vernieuwd en het digitale loket wordt verder uitgebreid waardoor we een 24u/24u dienstverlening mogelijk maken. We introduceren bovendien werken op afspraak en klantgeleiding, digitalisering van de dienstverlening in de bibliotheek, …”

Nieuw Vrijetijdshuis en uitbouw zorgloket

“We versterken onze dorpskern door het samenbrengen van onze vrijetijdsdiensten en bibliotheek nabij het administratief centrum. Zo werken we verder aan een klantgerichte dienstverlening. In het Vrijetijdshuis zullen de dienst Vrije Tijd en de bibliotheek een nieuwe plek vinden. Meer zelfs, de nieuwe bibliotheek zal een belevingsbibliotheek worden die inspeelt op de verwachtingen van vandaag”, zegt schepen Alberic Sergooris. “Verder kiezen we er ook voor om veel aandacht te besteden aan het gezondheidsbeleid van onze inwoners door de opstart van een zorgloket. Hier kunnen alle inwoners met een zorgvraag terecht. We geven ook speciale aandacht aan de groeiende groep senioren door de aanwerving van een seniorenconsulent. Met de oprichting van een nieuwe werkgroep Senioren willen we ouderen laten participeren aan de concrete invulling van het seniorenbeleid.”

Bouwen aan buurten & iedereen mee

“Met het ‘bouwen aan buurten’ brengen we een verbindend verhaal dat bruggen bouwt tussen mensen over de diversiteit heen en over de grenzen van buurten, wijken en deelgemeenten heen. Elke inwoner moet zich thuis voelen in zijn straat en wijk. Een echte samenleving wordt gebouwd daar waar het goed leven is. We zetten in op gemeenschapsvorming met extra buurtopbouwwerkers. In de wijk Hemelrijk wierp dit al zijn vruchten af en dit succes willen we doortrekken naar de wijken Leeuwbrug en Landuit. Bovendien stellen we een coördinator Samenleven aan en breiden we het team van schoolopbouwwerkers uit. Ook ontmoetingshuis De Palaver bouwen we verder uit door de bovenverdieping in te richten als ons Huis van het Kind en polyvalente zaal voor onze inwoners. Het Huis van het Kind krijgt een sleutelrol op het vlak van gezins- en opvoedingsondersteuning. Kortom, we willen een lokaal sociaal beleid voeren waarbij diegenen die dreigen uit de boot te vallen, op onze steun kunnen rekenen. Een zorgaanbod dat niemand in de kou laat, maar met goede afspraken. Een helder rechten- en plichtenverhaal en een streng optreden tegen wie het aanbod aan zorg- en hulpverlening moedwillig misbruikt onder meer via onze Taskforce Domiciliefraude. Zo komen de middelen terecht bij wie het nodig heeft en is iedereen mee”, aldus schepen Sofie Renders.

Een ambitieus investeringsprogramma met een gezonde financiële basis

We pakken uit met een ambitieus meerjarenplan. De komende jaren investeren we maar liefst 34 miljoen euro in infrastructuur en mensen. Dit is meer dan nodig gezien de grootstedelijke uitdagingen. De Vlaamse overheid erkende dit al door het oprichten van het ‘Denderfonds’ waarbij Denderleeuw jaarlijks ± 630.000 euro zal ontvangen voor een periode van zes jaar. Dat bedrag is echter niet toereikend om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen. Aan de Denderleeuwenaar vragen we ook zijn steentje bij te dragen. Uit een vergelijkingsoefening met andere lokale besturen, provincie en Vlaams gewest blijkt immers dat we op een lager belastingniveau zitten. Dit komt omdat dit niveau gedurende jaren niet aangepast werd en we net als andere lokale besturen de negatieve gevolgen ondervinden van de federale taxshift. Die aanpassing komt er nu dus wel. Wat betreft de belasting op onroerend goed hanteren we het gemiddelde tarief van vergelijkbare lokale besturen, voor de personenbelasting blijven we duidelijk lager dan dit gemiddelde.

Meer info: www.denderleeuw.be/meerjarenplan