Nieuws

Jimmy Geeraerts legt eed af als gemeentesecretaris

Donderdagavond heeft Jimmy Geeraerts de eed afgelegd als gemeentesecretaris.

 

De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar van de gemeentelijke administratie en staat rechtstreeks onder het college van burgemeester en schepenen. Daardoor vormt hij een brug tussen de beleidsmakers en de administratie.

 

Geeraerts zal dus belast worden met de voorbereiding van de dossiers die aan de gemeenteraad en aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd.

Hij adviseert de raad en het college op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij woont de zittingen van de gemeenteraad en het schepencollege bij en stelt de notulen van de vergaderingen op.

 

Daarnaast staat Jimmy Geeraerts ook in voor de organisatie, coördinatie en leiding van de gemeentelijke diensten, staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer.

 

We wensen hem veel succes!

 

NDB