Nieuws

Leemontginning Vlamovenkouter opnieuw ter discussie

Morgen woensdag 13 mei gaan twee aanvragen voor omgevingsvergunning in openbaar onderzoek over de Vlamovenkouter. Eigenaar NV Vandersanden Steenfabrieken wil er verder leem ontginnen binnen het huidige vergunde ontginningsgebied. Het andere onderzoek heeft als onderwerp de intentie van de firma NV Grond- en afbraakwerken De Meuter om de Vlamovenput verder op te vullen met zuivere grond om er landbouwgrond te kunnen van maken. Na de openbare onderzoeken moet het college van burgemeester en schepenen een advies verlenen. De beslissing ligt bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Beide dossiers blijven dus de gemeente in de ban houden.

“Wij blijven ons verzetten en zullen negatief adviseren. Het kan toch niet dat onze landbouwkouter, een landschappelijk waardevol agrarisch gebied tussen Iddergem en Welle, verder wordt verminkt door enerzijds ontginningen en anderzijds door de ontstane vijver nu weer vol te gooien met grond”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Yves De Smet.

Het opvullen van de vijver stuit ook schepen voor Duurzaamheid & Milieu Andy Depetter tegen de borst. “Na al die jaren is de aanwezigheid van water, hellingen, ruigtes en struikgewas in het gebied aantrekkelijk voor allerlei fauna. Er zit ook vis in de vijver. Dit alles gewoonweg dichtgooien met grond is dus ‘not done’. Indien de activiteiten opnieuw mogen plaatsvinden, zitten we nog eens met extra vrachtverkeer in de Kouter.”

Openbare onderzoeken

NV Vandersanden Steenfabrieken heeft een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van de bestaande vergunde leemontginning. De firma heeft momenteel nog maar een klein deel ontgonnen van het leemontginningsgebied zoals dat werd vastgelegd op het Gewestplan en kan in principe nog uitbreiden.

NV Grond- en afbraakwerken De Meuter heeft dan weer een aanvraag ingediend voor het opvullen van de ontgonnnen put tot op maaiveldniveau.

Beide aanvragen liggen van 13 mei 2020 tot en met 11 juni 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Wonen & Ondernemen, A. De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw. Omwille van de coronamaatregelen moet eerst een telefonische afspraak gemaakt worden op het nummer 053 640 632 om de dossiers te komen inkijken op het administratief centrum.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Historiek

Het dossier van de Vlamoven gaat al een heel eind mee. In de jaren ’88-’94 werd geprobeerd om het gebied via een ‘BPA Vlamoven’ te herbestemmen van landbouw naar recreatie, maar dit werd geweigerd door het Vlaams Gewest. In 2003 werd dan een poging ondernomen tot behoud van de Vlamoven via het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, maar toen kreeg de gemeente een negatief antwoord van het Agentschap Landbouw.

Op 23 juli 2010 stelde de Vlaamse Regering het Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan Vlaamse Leemstreek definitief vast. Hierin blijft het bestaande ontginningsgebied van 17 hectare behouden. De voorgenomen uitbreiding van 30 hectaren werd dus niet opgenomen, dankzij de succesvolle actie Red de Kouter die door het gemeentebestuur samen met inwoners en verenigingen werd op poten gezet. Maar de bestaande contour van het ontginningsgebied zoals vastgelegd op het Gewestplan bleef dus wel behouden en daarbinnen werkt Vandersanden nog steeds.

Eind 2015 probeerde de gemeente om de Vlamoven aan te kopen Op basis van de schattingsprijs moest de gemeente het afleggen tegen private firma’s. Sedert dan start een spel van kat en muis.

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 26 september 2017 om de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het opvullen van de Vlamovenput te weigeren na 223 bezwaren. De deputatie verleende op 20 januari 2018 wel een vergunning, maar de gemeente tekende op 20 februari beroep aan. In februari 2019 gaf de gemeente opnieuw een negatief advies, waarna de deputatie op 16 mei 2019 de vergunning weigerde. Maar nu hebben Vandersanden en De Meuter dus opnieuw een vergunningsaanvraag ingediend.