Lokaal Bestuur Denderleeuw bereikt budgettair evenwicht

Lokaal Bestuur Denderleeuw heeft een budgettair evenwicht bereikt voor de resterende tijd van deze bestuursperiode. De financiële en economische crisis maakte de evenwichtsoefening niet gemakkelijk. De genomen keuzes zorgen ervoor dat het lokaal bestuur de komende jaren middelen ter beschikking blijft hebben om Denderleeuw verder in beweging te brengen. De focus blijft liggen op de investeringen in de stationsomgeving en het centrum en het ondersteunen van de meest kwetsbare inwoners.

“Minstens één keer per jaar moeten onze raadsleden zich buigen over een aanpassing van het meerjarenplan. Net als andere lokale besturen worden ook wij geconfronteerd met grote financiële uitdagingen. De toenemende inflatie zorgt ervoor dat niet alleen de lonen aanzienlijk gestegen zijn, maar ook dat de energiekost, de bouwkost en de prijs voor andere aankopen sterk toenemen. Een onverwachte tegenvaller is de stijgende rente en dat betekent dat de financieringskost voor investeringen ook stijgt. Dit zijn zaken die een grote impact hebben op de verderzetting van het meerjarenplan zoals we het voor ogen hebben en vragen dus om een aanpassing”, steekt schepen Sofie Renders van wal.

“Eenzelfde verhaal zien we bij de politiezone, de brandweer en de intercommunale voor afvalbeheer. Dit betekent dat wij als lokaal bestuur een grotere financiële bijdrage moeten leveren. Deze evenwichtsoefening was niet gemakkelijk, maar we zijn blij dat we een budgettair evenwicht gevonden hebben”, zegt burgemeester Jo Fonck.

Burgemeester Jo Fonck vult verder aan: “Om de begroting in evenwicht te krijgen, zijn we niet over één nacht ijs gegaan. De voorbije maanden hebben we een intensief traject doorlopen waarbij alle budgetten van onze diensten met een vergrootglas werden bekeken. Hierbij werd ook gekeken naar personeelsbudgetten en samenwerkingsverbanden en waar mogelijk worden besparingen doorgevoerd. Denk maar aan het dimmen van de openbare verlichting, het verlagen van de temperatuur in de openbare gebouwen en het verminderen van budgetten voor externe consultants en tijdelijke aanstellingen.”

“Ondanks moeilijke financiële en economische tijden willen we ook niet blijven stilstaan”, zegt schepen Renders. “Daarom hebben we bewust gekozen om het ambitieniveau van de dorpskernvernieuwing te behouden. De klemtoon blijft liggen op de stationsomgeving en het centrum. Om dit te kunnen realiseren waren we genoodzaakt om een aantal investeringen tijdelijk uit te stellen. Hierbij gaat het onder meer over de renovatie van het Kasteeltje, de vernieuwing van het wagenpark en enkele andere punten. Naast de focus op projecten in het openbaar domein leveren we ook op sociaal vlak een extra inspanning voor onze meest kwetsbare inwoners. Zo wordt het budget voor de sociale dienst structureel verhoogd met 250.000 euro. Dit jaar en volgend jaar bedraagt deze verhoging zelfs 400.000 euro. We laten mensen die het moeilijk hebben niet in de kou staan.”

“Dit waren moeilijke keuzes, want kiezen is altijd een beetje verliezen. Door keuzes te maken, kunnen we wel de ingeslagen weg voor de komende jaren verder zetten. Ondertussen blijven we actief speuren naar subsidiemogelijkheden, om zo financiële ademruimte te creëren. We denken hierbij aan de subsidies voor de heraanleg van de parking in de stationsomgeving, en deze voor het wijkverbeteringstraject Leeuwbrug of de speelruimte in de Biestbaan. Door al deze inspanningen krijgen wij de middelen ter beschikking om Denderleeuw ook de komende jaren verder in beweging te brengen”, besluit burgemeester Fonck.