Lokaal Bestuur Denderleeuw betreurt houding SAAMO vzw om niet verder samen te werken

De samenwerking tussen Lokaal Bestuur Denderleeuw en SAAMO vzw wordt, na de opzegtermijn, eind oktober definitief stopgezet. SAAMO vzw wenst niet in te gaan op het voorstel van het lokaal bestuur om de samenwerking verder te zetten in afgeslankte vorm. Het aanbod van ontmoetingshuis De Palaver wordt vanaf 1 november vast verankerd in het gemeentelijk aanbod.

“Nadat we de stopzetting van de samenwerking met SAAMO aankondigden in april, hebben we samen met vertegenwoordigers van de vzw verschillende bemiddelingsgesprekken gevoerd om een beter begrip te krijgen van elkaars standpunten én om te bekijken welke samenwerking nog mogelijk was”, legt burgemeester Jo Fonck uit. “Na afloop van het eerste bemiddelingsgesprek vatte een vertegenwoordiger van SAAMO vzw het gesprek goed samen, namelijk om goed opnieuw goed te kunnen samenwerken binnen de contextgevoelige situatie moest er eerst stap terug gezet worden en vertrouwen komen tussen beide partijen. Enkel zo kan een snelle doorstart naar de doelgroep en betrokken medewerkers gegarandeerd worden. Daar waren beide partijen het over eens. Voortbouwend op deze eensgezindheid tijdens het bemiddelingsgesprek deed het college van burgemeester en schepenen tijdens het laatste gesprek een voorstel om in een afgeslankte vorm de samenwerking verder te zetten om deze snelle doorstart mogelijk te maken.”

Schepen Sofie Renders vervolgt: “De Raad van Bestuur van SAAMO vzw wenste niet in te gaan op ons voorstel en verkoos de uitkomst van een juridische klacht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur af te wachten. Op 19 juli vernamen we dat de klacht van SAAMO vzw aan ons adres als ongegrond over heel de lijn werd gekwalificeerd. Ons aanbod om verder te werken in een afgeslankte vorm bleef echter geldig, maar jammer genoeg heeft SAAMO vzw beslist om hier niet op te reageren. Daarnaast beëindigt SAAMO vzw zelf ook eenzijdig de samenwerkingsovereenkomst voor het wijkverbeteringscontract ‘Leeuwbrug beweegt’. Uit ons voorstel blijkt dat wij zeker willen verder gaan met opbouwwerk en we betreuren dan ook de houding van SAAMO vzw.”

“Het einde van de samenwerking met SAAMO vzw betekent zeker niet het einde van het opbouwwerk in Denderleeuw. In tegendeel. Het aanbod van De Palaver, zoals het ontmoetingscafé, de ontmoetingsmomenten van Samenspel, Ruilwinkel De Wissel en het kantoor Rap op Stap worden verder gezet door medewerkers van het lokaal bestuur en vrijwilligers. We hebben de nodige knowhow in huis om een dergelijk aanbod verder te zetten en uit te bouwen. We blijven inzetten op het stimuleren van een nieuwe wijkdynamiek in Hemelrijk en Leeuwbrug, op verbinding tussen inwoners en participatie aan de maatschappij. En niet onbelangrijk, we zetten in op duurzame tewerkstelling. Bij de start van deze legislatuur heeft onze bestuursploeg een sociaal engagement op zich genomen en we zijn absoluut van plan om dit ook in de toekomst te blijven doen”, aldus burgemeester Fonck.