Lokaal Bestuur Denderleeuw presenteert jaarrekening 2022

Bij de publicatie van onze jaarrekening staan we als organisatie even stil bij de prestaties van het voorbije jaar. Met een aantal sprekende beelden worden de acties uit het meerjarenplan die in 2022 gerealiseerd werden tot leven geroepen. Het document werd op de gemeenteraad van 27 april voorgelegd aan de raadsleden. Nu is de informatie ook raadpleegbaar voor het grote publiek: onze jaarrekening vind je op de gemeentelijke website www.denderleeuw.be/beleidsportaal en op onze Facebook-pagina of ons YouTube-kanaal kan je een kort filmpje bekijken met een aantal verwezenlijkingen van het voorbije jaar.

“De acties in de jaarrekening zijn gekoppeld aan onze vier strategische doelstellingen ‘Bouwen aan buurten’, ‘Iedereen mee’, ‘Zo is Denderleeuw’ en ‘Een sterk team tot jouw dienst’. Dit zijn de basispijlers van ons meerjarenplan 2020-2025 gebundeld onder de slagzin ‘Denderleeuw in beweging'”, aldus burgemeester Jo Fonck. “Met onze jaarrekening zetten we onze realisaties van het voorbije werkjaar in de kijker. Als college van burgemeester en schepenen zijn we trots op heel wat grote en minder grote projecten die onze diensten in 2022 konden presenteren aan het grote publiek.”

Een greep uit de mooie realisaties van onze medewerkers in 2022:

 • De communicatie van ons lokaal bestuur werd in een nieuw jasje gestoken met de opstart van een tweewekelijkse nieuwsbrief, de lancering van een hedendaags infomagazine met verhalen van onze inwoners en de koppeling ervan met een rubriekenpagina ‘Schakel online’ op onze website en knappe filmpjes om onze coverfiguren per editie in de kijker te zetten.
 • Samen met vrijwilligers en partners sloegen onze diensten de handen in elkaar voor de aanpak van de Oekraïne-crisis, zowel op het vlak van huisvesting, afleveren van noodzakelijke documenten, maatschappelijke assistentie, buddywerking, psychologische begeleiding, contacten met de scholen, … Ook het opvangen van de energiecrisis daagde onze diensten uit om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen.
 • We lanceerden het Lokaal Loket Kinderopvang, brachten een uitgebreid gratis vormingsaanbod en verwelkomden een pedagogisch coach en onderwijsopbouwwerker lager onderwijs binnen ons Huis van het Kind.
 • ‘Leeuwbrug beweegt’ ging van start vanuit ‘De Cement’, waar buurtbewoners terecht kunnen voor gratis renovatieadvies en begeleiding van A tot Z voor de opwaardering van hun woning. Er werd een visie op sociaal wonen ontwikkeld, net als een visie op projectontwikkeling.
 • We werkten aan veiligheid d.m.v. veiligheidsacties i.s.m. onze lokale politie en andere veiligheidspartners, waar nodig identiteitscontroles en meer GAS-controles, de aanpak van huisjesmelkers en de opdracht tot plaatsing van extra camera’s op het openbaar domein.
 • Inzake verkeersveiligheid legden we de klemtoon op onze schoolroutes door de heraanleg van veilige trage wegen, de aanleg van een verkeersplateau in de Brandweerstraat en extra fietsstraten en fietssuggestiestroken.
 • Met de splitsing van de gemeenteschool creëerden we extra ruimte voor directie, zorgcoördinatie en kinderverzorging. Onze diensten richtten bovendien extra klaslokalen in voor GBS Welle.
 • De bouw van een nieuw Vrijetijdshuis met belevingsbib in het centrum van Denderleeuw kreeg een officiële GO. De start van de werken is voorzien in 2023.
  Met ‘Tour Elentrik’ zetten we een participatie kunstproject op: 16 Denderleeuwse kunstenaars versierden nutskasten met graffiti. En 41 inwoners kregen een plek in onze stationstunnel.
 • In onze gemeente werd een 1e ereburger in de bloemetjes gezet, m.n. Steven Van Gucht voor zijn niet-aflatende inzet en heldere communicatiestijl tijdens de coronacrisis.
 • Op klimaatvlak trokken we onze inspanningen door met de verdere vergroening van ons wagenpark, de aanplant van 450 extra bomen en struiken in ons geboortebos samen met jonge ouders, de inspanningen van onze groendienst voor meer biodiversiteit die werden gehonoreerd op de Openbaar Groen-awards, de heraanleg van de Polderstraat met maximale ontharding en groenaanleg, tal van energiebesparende maatregelen in de gemeentelijke gebouwen en ons aantrekkelijk fietsleaseproject voor medewerkers waarmee maar liefst 22 ton minder CO2 werd uitgestoten.
 • Met de campagne ‘Start je eigen zaak’ spoorden nieuwe en gevestigde handelaars anderen aan om te ondernemen in onze gemeente. Om onze lokale economie verder te stimuleren bakenden we onze kernwinkelgebieden af, kwam er een nieuwe vestigings- en inrichtingspremie en een aantrekkelijke overzichtspagina voor handelaars op onze website, en boden we energiecoaching aan voor KMO’s.
 • Er zat heel wat nieuws in ons evenementenaanbod zoals de deelname aan Open Bedrijvendag met ons nieuw gemeentemagazijn en brandweerpost, de organisatie van een eerste Autoloze Zondag, een eerste culinaire markt op het Dorp, het Belgisch Kampioenschap Aspiranten, de kerstmarkt op het Dorp…
 • En we mochten grote namen aankondigen zoals Christophe, 2 Fabiola, Marie… En Lize Spit komt op bezoek in onze bibliotheek.
  Het activiteitenaanbod op en naast de Dender werd uitgebreid met extra waterrecreatie (o.a. SUP’s en fluistersloepen) en een pop-up bar in de mooie pastorijtuin.
 • Met een nocturne werden interessante archeologische vondsten in kader van de restauratie van de Sint-Amanduskerk in Denderleeuw voorgesteld. Voor de kerk in Iddergem kregen inwoners op Open Monumentendag de toekomstplannen te zien na een participatief traject.
  We zetten verder in op kwalitatieve dienstverlening met o.m. een gemiddelde wachttijd bij onze dienst Burgerzaken van minder dan 5 minuten voor meer dan 10.000 afspraken in het afgelopen jaar. Zo’n 4500 aanvragen werden verwerkt via ons digitaal loket en een 800-tal meldingen werd organisatiebreed opgevolgd.
 • Om in deze budgettair moeilijke tijden meer middelen binnen te halen dienden tal van diensten subsidiedossiers in bij hogere overheden en mét succes: o.a. voor de buurtparking aan het station, het Vrijetijdshuis, het speelplein aan de Biestbaan, e-inclusie, extra plaatsen in het secundair onderwijs…

“En zo kunnen we nog even doorgaan met de realisaties van het afgelopen jaar, naast de dagelijkse werking en het weerkerend beleid op iedere dienst”, valt schepen van Financiën Sofie Renders in. “Het zijn onze medewerkers die deze verwezenlijkingen stuk voor stuk op hun naam mogen schrijven. Dankzij hun bekwaamheid, inzet en betrokkenheid dragen ze onmiskenbaar bij aan het creëren van een ‘Denderleeuw in beweging’ én een gemeente waarin we onze schouders hebben gezet onder de aanpak van de Oekraïnecrisis én de energiecrisis na de aanpak van één van de grootste gezondheidscrisissen uit de recente geschiedenis. Daarvoor willen we hen oprecht bedanken, net als de vele vrijwilligers en onze partners die zich ook in het voorbije jaar in tal van domeinen hebben ingezet.”

Schepen van Organisatie Andy Depetter vult nog aan: “Wie graag nog eens onze hoofddoelstellingen uit het meerjarenplan 2020-2025 en de specifieke acties op onze planning naleest, nodig ik uit een kijkje te nemen op www.denderleeuw.be/beleidsportaal of www.denderleeuwinbeweging.be. Zo krijg je een duidelijk zicht op de concrete ambities die we in het belang van onze inwoners hebben voor deze beleidsperiode. Ook voor 2023 kunnen we intussen alweer een aantal checks afvinken in ons plan. Deze niet-aflatende inzet verdient ons respect en onze waardering!”