Nieuws

Lokaal Bestuur overlegt met plaatselijke handelaren over projecten dorpskernvernieuwing Denderleeuw

Dinsdagavond 30 november 2021 hield Lokaal Bestuur Denderleeuw een overleg met de plaatselijke middenstand over de plannen en projecten voor de totale herinrichting van het Denderleeuwse dorpscentrum. Door de coronasituatie werd de geplande bijeenkomst vervangen door een digitaal inspraakmoment. Een twintigtal ondernemers luisterden aandachtig en gaven hun input over de grootscheepse dorpskernvernieuwing.

“Als lokaal bestuur dragen we participatie hoog in het vaandel en willen we over de plannen voor het nieuwe dorpscentrum op een open manier communiceren. De voorbije weken was er enige ongerustheid bij de handelaren over de toekomst van hun dorp en daar wilden we meteen op inspelen door hen vandaag het totaalbeeld te schetsen en de stand van zaken van de verschillende deelprojecten mee te geven”, vertelt Jan De Nul, schepen voor Lokale Economie. “De grootschaligheid van deze dorpskernvernieuwing maakt het een complex verhaal en vergt een deskundige uitleg. Daar hebben onze experten van de gemeentelijke administratie en de projectmanager ruimtelijke ontwikkeling van SOLvA zeker voor gezorgd. Er was ook ruimte voor vragen en opmerkingen van de handelaren. Die input van de middenstand is dan ook van goudwaarde. Want de werken die op korte of lange termijn op til staan, zullen zeker hun impact hebben tijdens de uitvoeringsfases, maar zullen er ook voor zorgen dat Denderleeuw een ware metamorfose ondergaat en kan uitgroeien tot een dorp waar het aangenaam is om te wonen, waar je de natuur kan beleven en rust vinden, waar het fijn is om te winkelen en te ondernemen.”

Lang planningsproces

De vernieuwingsplannen voor het Denderleeuwse dorpscentrum komen uiteraard niet uit het niets. Al in 2011 werd het bi-polair masterplan Centrum-Station door de toenmalige gemeenteraad goedgekeurd. Zo’n masterplan schetst in feite een toekomstbeeld van hoe Denderleeuw er zou kunnen uitzien. Dit plan voorziet voor het centrum een ambitieus inrichtingsvoorstel dat de dorpskern van Denderleeuw een nieuwe structuur en uitstraling moet geven. Voor een al meer concrete uitwerking van het masterplan werd in 2012 een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Centrum opgesteld en goedgekeurd. Dit RUP legt de stedenbouwkundige krijtlijnen vast voor de ruimtelijke ontwikkeling van het dorpscentrum en vormt de juridische basis voor toekomstige realisaties.

“Tussen ruimtelijke planning en uitvoering moet een lange weg afgelegd worden, en maar goed ook. Het gaat per slot van rekening over de toekomst van onze gemeente en al onze inwoners, verenigingen en handelaren. Deze bestuursploeg heeft zich in het meerjarenplan echter geëngageerd om de daad eindelijk ook echt bij het woord te voegen en dus willen we keihard werken en bouwen aan een nieuw Denderleeuw”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken Yves De Smet uit.

Publieke en private projecten

Het RUP Centrum bevat verschillende projectzones waarbinnen er projecten kunnen gerealiseerd worden, zowel eigen projecten van het Lokaal Bestuur Denderleeuw als private ontwikkelingsprojecten. Schepen Yves De Smet: “Het private project ‘Denderlink’ is op vandaag al volledig vergund. Dit project van ontwikkelaar Smarthome NV zal ter hoogte van het voormalig Chinees restaurant Jumbo een mooie mix van ééngezinswoningen en appartementen voorzien, waarbij ook een zachte doorsteek wordt voorzien vanaf de Guido Gezellestraat naar het nieuw te ontwikkelen Denderpark. Smarthome NV voorziet om in april-mei 2022 te kunnen starten met de werken.

” Een ander project dat op stapel staat, is het project ‘De Schakel’ van ODC NV ter hoogte van het huidige grasplein aan het administratief centrum. “De projectontwikkelaar voorziet hier enkele bouwvolumes van 3 tot 4 bouwlagen, met een mix van woongelegenheden en commerciële ruimten en een ondergrondse parking. Momenteel zit dit project nog in studiefase en hoopt ODC een omgevingsvergunning te kunnen indienen in de eerste helft van 2022.”

Naar een aantrekkelijk centrum voor huidige en toekomstige generaties

Aan beide private projecten koppelt het Lokaal Bestuur Denderleeuw enkele eigen projecten. Het project met het meeste impact is zonder meer het project ‘Heraanleg publieke ruimte’, dat alle andere projecten verbindt. Doelstelling van dit project is een nieuwe duurzame dorpskern te realiseren voor zowel huidige als toekomstige generaties. Onder meer met een facelift voor het hele dorpsplein, waarbij ingezet wordt op een autoluw centrum en de opwaardering van de hele openbare ruimte, zoals het RUP Centrum voorschrijft. Om dit project te realiseren zal het bestuur in het voorjaar van 2022 een ontwerpbureau aanstellen.

“Aansluitend bij het dorpscentrum zal een toegankelijk Denderpark worden ingericht met focus op recreatie en natuur. Het Denderpark moet een echte trekpleister worden voor zowel inwoners als toeristen”, vervolgt schepen De Nul. “Dit project Denderpark zit momenteel nog in de studiefase. We hopen in de eerste helft van 2022 een omgevingsvergunning te kunnen indienen. Dezelfde timing voorzien we voor de omgevingsvergunning voor het Vrijetijdshuis, dat komt op de site van de voormalige fabriek Triolet.”

Nieuw parkeerbeleid

Om tot een autoluw centrum te komen, zal het Lokaal Bestuur Denderleeuw beroep doen op de nodige externe expertise. Hierin zal ook het parkeerbeleid in zijn totaliteit onder de loep genomen worden. “Het centrum wordt opgedeeld in een betalende zone en een blauwe zone. De term ‘betalende zone’ is nogal geladen en schrikt op het eerst zicht af, bleek ook uit de eerste reacties tijdens het middenstandsoverleg. Deze optie kan echter op heel wat manieren ingevuld worden, bijvoorbeeld in combinatie met periodes van gratis parkeren, en dient afgestemd te worden op de huidige en toekomstige verkeersafwikkelingen, de verschillende pleinzones, de handelszaken, de ontmoetingsfunctie van het centrum, de nieuw te creëren ondergrondse parkings van de private projecten en de nieuwe buurtparking… Over de noodzaak om het centrum aan te pakken en aantrekkelijker te maken was iedereen het eens, maar vooral de parkeergelegenheid baart de handelaren enige zorgen. We nemen dit zeker mee en laten dit verder onderzoeken als we een ontwerpbureau aanstellen. Er is momenteel nog geen beslissing genomen omtrent de concrete ruimtelijke invulling van het nieuwe parkeerplan. Dit zal in de loop van de komende maanden verder uitgewerkt worden”, vult schepen De Smet aan. “Belangrijk in dat opzicht is de realisatie van de nieuwe buurtparking in de Moreelstraat, met vlotte doorsteken naar het dorpsplein. Deze groene parking werd afgewerkt in 2021 en biedt plaats aan 64 parkeerplaatsen. Het project ‘Parking Moreelstraat’ was dan ook al een eerste stap in het kader van de vernieuwing van de dorpskern. De geplande wegenis- en rioleringswerken in de Moreelstraat is het volgende project dat zal gerealiseerd worden. Begin 2022 zal de aannemer aangesteld worden, zodat de werken kunnen aanvatten in het voorjaar van 2022.”