Nieuws

Omgevingsvergunning voor supermarkt Jumbo goedgekeurd

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 25 april 2023 de omgevingsvergunningaanvraag voor een Jumbo supermarkt op de voormalige Tacos-site goedgekeurd. Er werd een vergunning verleend voor de renovatie van de exploitatie van een supermarkt waarbij het aanpalende Electrosoft-gebouw wordt afgebroken ter inrichting van een parking.

De eerste omgevingsvergunningaanvraag van de Nederlandse supermarktketen Jumbo werd in 2022 geweigerd wegens een groot aantal parkeerplaatsen die niet konden vergund worden waardoor het mobiliteitsverhaal niet klopte. Hierop werd in december 2022 een tweede omgevingsaanvraag ingediend. Deze aanvraag werd nu door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

“Bij het goedkeuren van de omgevingsvergunning werden heel wat elementen in overweging genomen. Het gaat om een complex dossier waarbij we de nodige tijd hebben genomen om een weloverwogen beslissing te nemen”, vertelt Jan De Nul, schepen van Lokale Economie. “Bij de eerste omgevingsaanvraag waren nog enkele onduidelijkheden aanwezig, maar bij de tweede aanvraag zijn deze weggenomen.”

“In het huidige dossier werden de parkeerplaatsen herschikt zodat er 62 parkeerplaatsen vergund kunnen worden voor de supermarkt. Daarnaast worden er ook 39 fietsenstalplaatsen, 4 bakfietsenstalplaatsen en 12 fietsenstalplaatsen voor het personeel van de supermarkt voorzien”, zegt burgemeester Jo Fonck. “Dit onderstreept dat de supermarkt voornamelijk gericht is op buurtbewoners en een lokaal karakter zal hebben. Ook de inrichting van de winkel waarbij vooral ingezet wordt op zelf-scan kassa’s, toont dit aan. De vergunde netto handelsoppervlakte is ook lager en bedraagt nu 1.300m², wat 100m² minder is dan in de eerste aanvraag.”

“Deze keer is ook het verhaal ten aanzien van het nabijgelegen Leonardocollege duidelijker omschreven. De toegang tot de school wordt verplaatst naar de rand van de voorziene parking”, legt schepen De Nul uit. “Vrachtverkeer gebeurt, anders dan bij de uitbating van de voormalige Tacos-supermarkt, volledig op eigen terrein. Om ervoor te zorgen dat leerlingen zich veilig van en naar de school kunnen begeven bij de start en aan het einde van de schooldag wordt bovendien het vrachtverkeer verboden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 7.45 en 9 uur en tussen 15.15 en 16.45 uur. Op woensdag wordt het vrachtverkeer geweerd tussen 7.45 en 9 uur en 11.30 en 12.45 uur. Tot slot wordt ook een verbod op nachtlevering opgelegd, namelijk tussen 22 uur en 6 uur, en een verbod op meer dan drie toeleveringen met vrachtwagens per dag. De supermarkt is ingebed in een woonwijk en met deze voorwaarden willen we de overlast voor de buurt beperken.”

Op de site achteraan worden ook 14 parkeerplekken voorzien voor het personeel van de school en deze zullen niet voor de klanten van de supermarkt toegankelijk zijn. In de aanvraag wordt bovendien ook voorzien in de renovatie van bestaande fietsenstallingen van de school en de bouw van enkele nieuwe. Dit zal dan weer het comfort van de leerlingen van het Leonardocollege verhogen.