Nieuws

Omgevingsvergunning voor supermarkt Jumbo wordt geweigerd

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 1 maart 2022 de omgevingsvergunning voor een Jumbo supermarkt op de voormalige Tacos-site geweigerd.

“De Nederlandse supermarktenketen Jumbo heeft in de pers al meermaals de opening van een nieuwe vestiging op de Tacos-site aangekondigd”, vertelt Yves De Smet, schepen van Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. “Er werd zelfs al gestart met allerlei aanpassingswerken op de site, ook al was er op dat ogenblik nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het lokaal bestuur. De werken op het terrein werden dan ook stilgelegd, net omdat er nog geen vergunning was aangevraagd en goedgekeurd. De werken in het gebouw werden wel verdergezet, op risico van de bouwheer, aangezien hiervoor geen vergunning nodig is.”

Begin september 2021, maanden na de start van de werken, diende Jumbo uiteindelijk dan toch een omgevingsvergunningsaanvraag in, met zowel een stedenbouwkundig luik als een kleinhandelsluik. Ook de bestaande socio-economische vergunning op naam van ReTacos komt namelijk te vervallen in december van dit jaar.

De aanvraag omvat enerzijds een toename van de handelsoppervlakte naar 1400 m2 en anderzijds de afbraak van het voormalige Electrosoft-gebouw om als parking in te richten.

Tijdens de behandelingsprocedure werd advies gevraagd aan de GECORO en de Raad Lokale Economie. “In deze adviezen werden ernstige bedenkingen geformuleerd bij het mobiliteitsverhaal en de gevraagde omvang van de supermarkt. De huidige vergunde handelsoppervlakte bedraagt 1094,4 m2 en zou toenemen tot 1400 m2, wat uiteraard ook een grote impact heeft op de mobiliteit in de buurt”, zegt Jan De Nul, schepen van Lokale Economie.

Het college van burgemeester en schepenen volgt deze adviezen en weigert de omgevingsvergunning voor Jumbo. Schepen Yves De Smet: “Volgens de mobiliteitstoets in het dossier zijn er minimaal 65 parkeerplaatsen nodig om piekmomenten te kunnen opvangen. In de aanvraag worden echter heel wat parkeerplaatsen voorzien in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Maar het is juridisch onmogelijk om in zo’n zone parkeerplaatsen met een handelsfunctie in te richten. Dit betekent dat 40% van de aangevraagde parkeerplaatsen niet kunnen vergund worden en dat er slechts 47 conforme parkeerplaatsen overblijven. Met ander woorden: een groot tekort aan parkeerplaatsen voor een supermarkt van die omvang.”

“Bovendien gaat Jumbo ervan uit dat de parkeerplaatsen op de eigendom van het Leonardocollege continu door de klanten van de supermarkt kunnen gebruikt worden. Bij de indiening van het dossier hebben we daarom gevraagd om hiervoor de nodige bewijsstukken aan te brengen. Jumbo heeft dit niet gedaan. Wij kunnen dit dan ook niet meenemen in de beoordeling van de mobiliteitsimpact in het dossier”, aldus De Smet.

“Het schepencollege houdt ook prioritair rekening met de veiligheid van de schoolgaande jeugd” vervolgt schepen De Nul. “De toegang tot het Leonardocollege wordt in de aanvraag dan wel verschoven naar de zijkant van de nieuwe parkeersite, toch verhoogt de verkeersdruk in de buurt. Door de gevraagde vergroting van de handelsoppervlakte en de extra parkeerplaatsen zal er ook grote verkeerstoename zijn. De bestaande situatie voor de schoolgaande jeugd, waarbij de toegang ook afgescheiden was van de ReTacos-site en aan de buitenzijde lag, verbetert in die zin niet. Integendeel, door de grotere verkeersdrukte ontstaan er ook meer verkeersconflicten.”

“Daarom kan het schepencollege ook niet anders dan de omgevingsvergunning voor de Jumbo-supermarkt te weigeren”, besluit schepen De Smet. “Jumbo heeft hun aanvraag duidelijk onvoldoende voorbereid. Ook is het bedrijf ondoordacht aan de werken gestart. Hetzelfde geldt voor de wervingsactie van Jumbo. Op de flyers die in december huis aan huis bedeeld zijn, lezen we dat Jumbo begin maart de deuren zal openen. Terwijl dit gewoon onhaalbaar is, aangezien de omgevingsvergunning nog niet goedgekeurd was om met de werken te kunnen starten. Onrealistische ambities waarvan het overgenomen personeel van Tacos nu het slachtoffer dreigt te worden. Het lokaal bestuur stimuleert een positief ondernemersklimaat, maar regels en procedures zijn er om te volgen.”