Nieuws

Ook na 30 dagen blijft antwoord vaag

Onze redactie keek gisteren vol ongeduld uit naar de gemeenteraad en meer bepaald naar het antwoord op de vraag van raadslid Scheerlinck over waarom DenderleeuwOnline.be werd geschrapt van de gemeentelijke perslijst. Een vraag waarachter zich – met uitzondering van OpenVLD – alle oppositiepartijen schaarden.

 

Jürgen Ruysseveldt zwaaide tijdens de gemeenteraad van 27 april met het huishoudelijk reglement waar in staat dat er pas binnen een termijn van 30 dagen een antwoord moet volgen.

 

Gisteren was dus D-day. Al kreeg de redactie een paar dagen geleden het antwoord van het college van burgemeester en schepenen in onze mailbox. Wij gaan u dit antwoord niet onthouden:

 

Geacht raadslid,


Hierbij het antwoord van het college van burgemeester en schepenen op uw schriftelijke vraag, conform het huishoudelijk reglement:


Navraag bij de Vlaamse Vereniging voor Journalisten bevestigt dat het actief ter beschikking stellen van persartikels e.d. uitgaat van goodwill van het lokale bestuur. Er bestaat geen enkele verplichting of wat dan ook in deze zin.


Het standpunt van het college van burgemeester en schepenen is dat een aantal deontologische regels waaraan journalisten zich dienen te houden overschreden zijn.


Bijkomend blijkt bij de burgers een zekere vorm van verwarring te bestaan in die zin dat het voor velen niet duidelijk is dat de bewuste website geen officieel kanaal van het gemeentebestuur is. Het zomaar publiceren van persberichten versterkt deze verwarring.


Aan betrokkene werd het voorstel gedaan om over de situatie een constructief gesprek te voeren. Tot op heden wacht het college van burgemeester en schepenen op een voorstel van datum hieromtrent.


In naam van het college


Jimmy Geeraerts

Gemeentesecretaris

 

 

Wij onthouden uit dit antwoord dat we de persartikels in het verleden uit pure goodwill hebben ontvangen, samen met de talloze telefoontjes om toch op bepaalde persmomenten aanwezig te zijn. Wij onthouden ook dat er toen blijkbaar geen sprake was van verwarring bij de burgers in verband met het feit dat DenderleeuwOnline.be geen officieel kanaal van het gemeentebestuur is. Sinds wij kritische artikels en opiniestukken publiceren en niet elk toegezonden persbericht klakkeloos overnemen voldoet DenderleeuwOnline.be plots niet meer aan de deontologische regels. U kent het gezegde wel “een stok zoeken om een hond te slaan”.

 

Het is zo dat wij door de burgemeester benaderd werden om een gesprek aan te gaan over onze schrapping, maar wij stonden er op dat dit gesprek zou plaatsvinden na de gemeenteraad van gisteren omdat wij (en de gemeenteraadsleden die DenderleeuwOnline.be gesteund hebben) ook het recht hadden op een ‘officieel’ antwoord. Want geef toe, als je 30 dagen krijgt om over een antwoord na te denken…

 

Onze vrees was dat mochten wij ingegaan zijn op een gesprek voor de gemeenteraad van gisteren, raadslid Scheerlinck en bij uitbreiding alle leden van de oppositie met een kluitje in het riet zouden gestuurd zijn.  Na de gemeenteraad van gisteren zijn wij duidelijk: een gesprek hoeft voor ons niet meer.

 

Voor ons trouw lezerspubliek (ondertussen meer dan 1.500 volgers op Facebook, dank u!!) blijft alles zoals u dat van ons gewoon bent. Wij ontvangen de persberichten van de gemeente nog via andere kanalen, maar gaan pas over tot publicatie als we denken dat er een meerwaarde in de artikels zit.

 

Maar het antwoord op de vraag van raadslid Scheerlinck heeft ons doen nadenken: wij dienen nauw toe te zien dat er bij de burgers geen verwarring ontstaat bij het gebruik van namen in onze artikels. Vandaar dat wij namen in de persberichten die ons bereiken achterwege gaan laten en enkel de bevoegdheid publiceren.

 

NDB©