Projectzone Wolfgracht krijgt nieuwe invulling

De projectzone Wolfsgracht krijgt een nieuwe invulling. Op de gemeenteraad van 2 maart 2023 werd het masterplan hiervoor goedgekeurd. In het huidige Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is de combinatie van woongelegenheden en kwalitatieve en groene openbare ruimte niet voldoende uitgewerkt. Het masterplan betekent het startschot om het RUP Wolfsgracht te vernieuwen.

“Het huidige RUP Wolfsgracht dateert van 2011 en is toen uitgetekend met het idee om een traditioneel Vlaams dens verkavelingsproject te creëren waarbij bebouwing domineert en aandacht voor natuur en open ruimte ontbreekt. We zijn nu 12 jaar later en die visie strookt niet meer met de hedendaagse wensen”, zegt schepen Andy Depetter. “De laatste decennia kenden we in onze gemeente een grote bevolkingstoename en die trend zet zich ongetwijfeld ook in de toekomst voort. Dit betekent dat er dus niet alleen nood is aan meer woningen, maar ook aan kwalitatieve openbare ruimte rondom die woningen. De site Wolfsgracht heeft met een oppervlakte van 13 hectare een groot potentieel om deze combinatie waar te maken.”

Bart Wallaeys, Algemeen Directeur van SOLvA, vervolgt: “Wij zijn eigenaar van de gronden van de projectzone en daarom zochten we samen met Lokaal Bestuur Denderleeuw een sterk ontwerpteam die met dat idee aan de slag kon gaan. Er was namelijk nood aan een masterplan en ontwikkelingsstrategie om de site Wolfsgracht te laten uitgroeien tot een gebied waar zowel woongelegenheden gecreëerd worden, maar waar ook de landschapskenmerken van het projectgebied gevrijwaard blijven, versterkt worden en toegankelijk gemaakt. Voor dergelijke omvangrijke opdrachten werkte de Vlaamse Bouwmeester in 2000 de ‘Open Oproep’ uit.”

Open Oproep

Erik Wieërs, Vlaamse Bouwmeester, gaat verder: “De ‘Open Oproep’ is een procedure om ontwerpers te selecteren voor opdrachten op het vlak van architectuur, stedenbouw, landschapsinrichting, publieke ruimte en infrastructuur. Twee maal per jaar worden de overheidsprojecten waarvoor een ontwerper wordt gezocht Europees gepubliceerd. Dit maakt dat zowel nationaal als internationaal ontwerpers worden opgeroepen om zich kandidaat te stellen. Het is via deze weg dat een ontwerpbureau voor de projectzone Wolfsgracht werd geselecteerd.”

Naar aanleiding van de ‘Open Oproep’ werd gekozen voor het ontwerpteam samengesteld uit Studio Thomas Willemse architects en agmen architecten ondersteund door Tractebel en Orientes.

“In ons ontwerp hebben we gekozen om de projectzone Wolfsgracht om te vormen tot een omgeving waar wonen en een publieke groene ruimte elkaar ontmoeten aan de hand van drie strategisch gekozen buurtbrinken, ofwel woongelegenheden, en een landschappenpark”, legt architect Thomas Willemse uit. “We wilden namelijk een van de laatste groene open ruimtes in Denderleeuw niet versnipperen. We kozen ervoor om nieuwe woningen en appartementen rond kleinere gemeenschappelijke open groene ruimtes te bouwen. Deze woonentiteiten en collectieve buitenruimte vormen samen een ‘buurtbrink’ en elke buurtbrink wordt op z’n beurt verankerd in de ruimere landschapsstructuur.” Architect Paul Mertens vult verder aan, “ We hebben niet alleen rekening gehouden met het weide- en boslandschap van de site. Er is ook aandacht voor waterelementen. Zo is het onze bedoeling om de bestaande Wolfsgracht in te bedden in het ontwerp. Op deze manier gaan beide landschappen hand in hand, in een open gebied dat
toegankelijk gemaakt wordt voor het publiek.”

Groen hart

“Zoals gezegd willen we in dit gebied inzetten op het maximaliseren van de combinatie tussen kwalitatieve woningen en groene openbare ruimte. Maar we willen ook een maatschappelijke meerwaarde creëren door een aangepaste mix van buurtondersteunde functies te voorzien. Wat deze functies juist zijn, kan ingevuld worden naargelang de nood die gedetecteerd wordt. Wolfsgracht zal een natuurrijke plek worden voor alle bewoners van de site en bij uitbreiding voor alle inwoners van Denderleeuw. De volledige procedure, m.n. van masterplan tot en met de vernieuwing van het RUP zal ongeveer twee jaar in beslag nemen. Eens het nieuwe RUP goedgekeurd is, willen we zo snel mogelijk aan de slag gaan om dit nieuwe groene hart in Denderleeuw te creëren”, besluit schepen Yves De Smet.