Saga rond site Van Roy duurt voort

Naar aanleiding van een open brief van 12 pagina´s – inclusief screenshots van telefoontaps – heeft gemeenteraadslid Geert Van Schelvergem enkele vragen in petto voor de komende gemeenteraad. 

Briefschrijver Bert Van Vaerenbergh, echtgenoot van ex-schepen en gemeenteraadslid Erna Scheerlinck,  verstuurde begin maart een open brief naar alle gemeenteraadsleden getiteld “De leugens voorbij. Open brief aan alle gemeenteraadsleden.” 

Deze brief werd ook verzonden naar de pers. Wij laten momenteel juridisch onderzoeken of we deze brief kunnen publiceren aangezien deze elementen uit het onderzoek bevat (o.a. screenshots van telefoontaps).

 

Wij citeren de vragen van gemeenteraadslid Geert Van Schelvergem hieronder:

 

“Naar aanleiding van het ontvangen van een open brief aan alle gemeenteraadsleden per mail dd 3 maart 2020, gericht aan alle gemeenteraadsleden, wens ik enige verduidelijking over de inhoud van deze brief.

Het gaat hier inderdaad, zoals de briefsteller schrijft, over de belangen van de gemeente en haar werking. Een belang en een werking die ons allen aanbelangd. Tot op heden hadden wij het dikwijls ook maar van horen zeggen, en een welles-nietes woordenwisseling tussen betrokken partijen.

Als gemeenteraad waren wij hier momenteel niet rechtstreeks bij betrokken, of althans zo besliste een meerderheid in deze raad daar blijkbaar over. De bewijsstukken die de briefsteller aanbrengt, laten ons inderdaad een ander beeld zien van wat ons tot hiertoe werd voorgehouden.

Ik wil het hier niet hebben over het eindarrest waarvan sprake in de brief, dat blijkbaar niet kan worden uitgelegd en dat betrokkenen voorlopig respecteren. Uit het “voorlopig” respecteren vermoed ik immers dat er nog verdere stappen zullen volgen.

Wat mijn bekommernis is, en de reden van mijn geagendeerd punt, is de vraag of de burgemeester/schepen nog geloofwaardig kunnen zijn op deze gemeenteraad? Uit de brief en de bijlagen die werden meegestuurd blijkt immers dat de gemeenteraad zou zijn voorgelogen door de burgemeester.

De briefsteller verwijst hiervoor onder meer naar de gemeenteraad van januari 2017. Op de vraag die toenmalig gemeenteraadslid Erna Scheerlinck stelde, betreffende een telefoongesprek dat werd gevoerd tussen twee mensen van het college, antwoordde de burgemeester dat dit gesprek NIET had plaatsgevonden!

Uit de ons toegestuurde documenten blijkt nu overduidelijk dat dit telefoongesprek wel degelijk heeft plaatsgevonden. Meer zelfs, ook de opgebelde schepen is gekend, maar zweeg toen blijkbaar zedig in alle talen tijdens de bewuste gemeenteraad in januari 2017.

Het bestaan van het telefoongesprek kan niet meer ontkend worden, gelet op de meegeleverde transcriptie van het telefoongesprek als bewijs. Uit het gemeenteraadsverslag van januari 2017 blijkt duidelijk dat de burgemeester toen al duidelijk wist dat dit telefoongesprek wel degelijk had plaatsgevonden, gelet onder meer op zijn verwijzing naar het feit dat deze informatie uit een gerechtelijk onderzoek kwam.

Teneinde zo vlug mogelijk duidelijkheid te krijgen over de geloofwaardigheid van de burgemeester/schepen ten opzichte van deze gemeenteraad, vraag ik om dit punt te agenderen op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad.

Graag had ik dan ook een antwoord gekregen op volgende vragen:

1. Bevestigt de burgemeester de ontkenning van het bewuste telefoongesprek waarvan sprake op de gemeenteraad van januari 2017 alsnog?
2. Indien ja, betekent dit dat de burgemeester de geleverde bewijzen (transcriptie) als vals beschouwt?
3. Indien neen, waarom ontkende de burgemeester het bestaan van dit telefoongesprek op de raadzitting van januari ten opzichte van de voltallige gemeenteraad?
4. Bevestigt of ontkent de derde schepen het bestaan van dit telefoongesprek?
5. Indien ja, betekent dit dat de derde schepen de geleverde bewijzen (transcriptie) als vals beschouwt?
6. Indien neen, waarom lichtte de derde schepen de gemeenteraad niet in op de gemeenteraad van januari 2017 dat dit gesprek wel degelijk gevoerd werd?
7. Acht de burgemeester zich nog geloofwaardig tegenover deze gemeenteraad, en bij uitbreiding de bevolking?
8. Acht de schepen zich nog geloofwaardig tegenover deze gemeenteraad, en bij uitbreiding de bevolking?
9. Wil de burgemeester na deze vaststellingen hieruit de nodige conclusies trekken om zich terug te trekken als burgemeester van deze gemeente?
10. Wil de schepen na deze vaststellingen hieruit de nodige conclusies trekken en ontslag nemen als schepen van deze gemeente?
11. Wat is de houding van het voltallige schepencollege in deze aangelegenheid?
12. Wat is de houding van de voltallige gemeenteraad in deze aangelegenheid ?
13. Wat is de houding van de verschillende fracties in deze aangelegenheid?
14. Voorgesteld wordt om deze zaak over te maken aan de toezichthoudende overheid.

 

Na enkele maanden relatieve rust lijkt het alsof de saga rond de aankoop van de site Van Roy een nieuw hoofdstuk ingaat.  Wordt ongetwijfeld vervolgd.